این پروژه ها تنها بخشی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مانا کنترل سیستم می باشد.

پروژه باسبار اکسین

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, اکسین

باسداکت طلا پروفیل تبریز

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, طلا پروفیل تبریز

باس بار مجتمع سپاد

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع سپاد

پروژه باسداکت جهان بين

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, جهان بین

ساختمان دیوان عدالت اداری تهران بزرگ

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, ساختمان دیوان عدالت اداری تهران بزرگ

پروژه باس داکت سپهر کوهسنگی

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه سپهر کوهسنگی

جهاد خانه سازي

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, جهاد خانه سازي

توليد اتل بنزين (پتروشيمی پارس)

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, توليد اتل بنزين (پتروشيمی پارس)

باسداکت مهمان دوست نیاوران

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه مهمان دوست نیاوران

اجرای باسداکت مجتمع مسکونی اولدوز

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه مسکونی اولدوز

پروژه باسداکت مجتمع فدک

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه مجتمع فدک