جهاد خانه سازي

جهاد خانه سازي

تعداد واحد : 450
آمپراژ : 1250 و 1000 آمپر
نوع باسداكت:مسي
نوع كاربري : مسكوني
شهر : تبريز

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, جهاد خانه سازي