این پروژه ها تنها بخشی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مانا کنترل سیستم می باشد.

پروژه بزرگ باسداکت بیمارستان امید

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, بیمارستان امید

اجرای باسداکت بیمارستان رضوی

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, بیمارستان رضوی

مجتمع اطلس تبریز

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع اطلس تبریز

مجتمع فولاد آرتا پات مشهد

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع فولاد آرتا پات مشهد

مجتمع کیان سنتر 2

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع کیان سنتر 2

مجتمع مسکونی سپهر

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع مسکونی سپهر

مجتمع مسکونی شهران (بلندترین برج مسکونی شمال غرب)

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع مسکونی شهران (بلندترین برج مسکونی شمال غرب)

اجرای باسداکت هتل بهار

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع هتل بهار

نيرو رسانی نيک الكتريک

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, نيرو رسانی نيک الكتريک

مدیران خودرو (بم)

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, لاین سی 5 مدیران خودرو (بم)

باسداکت برج تجارت جهانی

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, برج تجارت جهانی

اجرای باسداکت مجتمع تجاری اداری ایران فارما

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع تجاری اداری ایران فارما