تعاونی مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد (چشم انداز)

تعاونی مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد (چشم انداز)

تعداد واحد : 1000
آمپراژ : 800 تا 1000آمپر
نوع باسداكت:آلومنيومي
نوع كاربري : مسکونی
شهر : مشهد

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, چشم انداز