اجرای باسداکت مجتمع مسکونی اولدوز

اجرای باسداکت مجتمع مسکونی اولدوز

•    تعداد واحد : 140
•    آمپراژ : 400 تا 800 آمپر
•    نوع باسداكت:مسی
•    نوع كاربري : مسکونی
•    شهر : تبریز

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه مسکونی اولدوز