باس بار مجتمع سپاد

باس بار مجتمع سپاد

آمپراژ : 800 آمپر
نوع باسداكت : آلومنيومي
نوع كاربري : مسکونی
شهر : مشهد

تاریخ

27 آبان 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع سپاد