پروژه باسبار اکسین

پروژه باسبار اکسین

آمپراژ : 630 تا 1250آمپر
نوع باسداكت : آلومنيومي
نوع كاربري : تجاری
شهر : مشهد

تاریخ

27 آبان 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, اکسین