توليد اتل بنزين (پتروشيمی پارس)

توليد اتل بنزين (پتروشيمی پارس)

آمپراژ : 800 تا  5000 آمپر(2100 متر)
نوع باسداكت:مسي
نوع كاربري : صنعتي
شهر : عسلويه

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, توليد اتل بنزين (پتروشيمی پارس)