مجتمع مسکونی شهران (بلندترین برج مسکونی شمال غرب)

مجتمع مسکونی شهران (بلندترین برج مسکونی شمال غرب)

تعداد واحد : 220
آمپراژ :1250آمپر
نوع باسداكت:مسی
نوع كاربري : مسکونی
شهر : تبریز

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع مسکونی شهران (بلندترین برج مسکونی شمال غرب)