اجرای باسداکت مجتمع تجاری اداری ایران فارما

اجرای باسداکت مجتمع تجاری اداری ایران فارما

•    آمپراژ : 1000 و 1600 آمپر
•    نوع باسداكت : آلومنيومي
•    نوع كاربري : تجاری-اداری
•    شهر : تهران

تاریخ

25 آبان 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع تجاری اداری ایران فارما