باسداکت برج تجارت جهانی

باسداکت برج تجارت جهانی

•    آمپراژ : 1000 آمپر
•    نوع باسداكت:مسی
•    نوع كاربري : تجاری-اداری
•    شهر : تبریز

تاریخ

25 آبان 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, برج تجارت جهانی