این پروژه ها تنها بخشی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مانا کنترل سیستم می باشد.

پروژه شفق دانا

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت

شهر ابزار

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت

پروژه پارسه

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, باسداکت گرسان

پروژه برج مسکونی مژده نیاوران تهران

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت

پروژه فامنین

پروژه های اجرا شده, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت

پروژه ترمینال شرق تهران

پروژه های اجرا شده, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت

پروژه مجتمع تجاری گلشن

باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت

بیمارستان امید

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, بیمارستان امید

بیمارستان رضوی

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, بیمارستان رضوی

مجتمع اطلس تبریز

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع اطلس تبریز

مجتمع فولاد آرتا پات مشهد

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع فولاد آرتا پات مشهد

مجتمع کیان سنتر 2

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع کیان سنتر 2