اجرای باسداکت روشنایی ترمینال شرق تهران

اجرای باسداکت روشنایی ترمینال شرق تهران

پروژه ترمینال شرق تهران، ترمینال جابجایی مسافر در شرق تهران بود که دارای یک سالن ترانزیت به وسعت بیش از ۲۰۰۰۰ متر مربع است.

در این پروژه بزرگ تمام سیستم روشنایی سالن ترانزیت و برج های نور محوطه ترمینال با استفاده از باسداکت گرسان و باسداکت روشنایی  گرسان تجهیز گردیده است. پروژه باسداکت ترمینال شرق دارای Void هفده متری می باشد و طراحی نورپردازی و خطوط انتقال نیرو و تجهیز و اجرای آن به عهده شرکت مانا کنترل سیستم بوده است.

 

 باسداکت روشنایی ترمینال شرق تهران

تاریخ

19 تیر 1399

مجموعه ها

پروژه های اجرا شده, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت