امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مراحل کنترل و بررسی عایق:

1. بررسی تمیزی و عدم پارگی به صورت بصری انجام می گیرد.
2. بررسی عدم سوخت توسط شعله انجام می گیرد.
3. بررسی عرض عایق که باید به مقدار 560 میلی متر باشد با تلرانس 1± میلی متر
4. بررسی ضخامت عایق که باید 0/25 میلی متر باشد.